सार्वजनिक प्रकटीकरण कायदा

सार्वजनिक प्रकटीकरण कायदा

Sr No उपक्रम
1 सामान्य प्रशासन
2 मुख्य लेखा परीक्षण
3 लेखा
4 विदयुत मुख्य कार्यालय
5 पाणी पुरवठा व मल नि:सारण
6 बांधकाम परवानगी
7 नागरी सुविधा केंद्र
8 नगर सचिव
9 अग्निशामक
10 भूमि व जिंदगी
11 कायदा
12 अ प्रभाग
13 अ प्रभाग विदयुत
14 अ प्रभाग पाणी पुरवठा
15 ब प्रभाग
16 ब प्रभाग पाणी पुरवठा
17 ब प्रभाग विदुयुत
18 क प्रभाग
19 क प्रभाग विदुयुत
20 ड प्रभाग
21 झो.नि.पु स्थापत्य
22 सुरक्षा
23 निवडणूक
24 नाट्यगृह
25 कामगार कल्याण
26 क्रिडा
27 वैद्यकीय
28 झो.नि.पु
29 ब प्रभाग आरोग्य
30 माहिती व तंत्रज्ञान
31 आरोग्य
32 .थेरगांव रूग्णालय
33 मध्यवर्ती भांडार
34 पदव्युत्तर संस्था यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय
35 यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल हॉस्पिटल