संपर्क तपशील व माहिती

संपर्क तपशील व माहिती

पत्ता

पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका
मुंबई पुणे महामार्ग
पिंपरी पुणे 411-018
महाराष्ट्र, भारत

दूरध्वनी: +91-020-274-255-11 / 12 / 13 / 14
673-333-33 , थेट संपर्क साधण्य साठी 673-3 डायल करून विस्तारित क्रमांक डायल करावा.

Fax: +91-020-274-256-00 / 673-300-00
ई-मेल: egov@pcmcindia.gov.in / sarathi@pcmcindia.gov.in