उप आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्यांची माहिती

 

 

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्री. विठ्ठल भालचंद्र जोशी सामान्य प्रशासन
भ्रमणध्वनी 9767890567 दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण
ई-मेल vb.joshi@pcmcindia.gov.in -

 

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्री. मनोज नंदकुमार लोणकर अग्निशमन
भ्रमणध्वनी 9922501288  
ई-मेल m.lonkar@pcmcindia.gov.in  

 

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्री.निलेश भदाणे मध्यवर्ती भांडार
भ्रमणध्वनी 7738394621  
ई-मेल n.bhadane@pcmcindia.gov.in  

 

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्री. अजय राजाराम चारठाणकर समाज विकास
भ्रमणध्वनी 9130062999  
ई-मेल a.charthankar@pcmcindia.gov.in  

 

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्री. संदिप दादासाहेब खोत पशु वैद्यकीय
भ्रमणध्वनी 7722060926  
ई-मेल s.khotr@pcmcindia.gov.in  

 

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्री. रविकिरण घोडके उद्यान
भ्रमणध्वनी 9960097016  
ई-मेल r.ghodker@pcmcindia.gov.in