प्रशासन

image

प्रशासन

अनु कमांक नाव
1

सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०२०

आकृतीबंध २०१६ (शासन प्रस्तावित)

2 आय.एस.ओ माहिती
3 दि. १ जानेवारी २०१३ पासून प्रसिद्ध केलेले आदेश
4 सेवा जेष्ठता यादी
5
करारनामा व गहाणखत
वाहन अग्रिम फॉर्म २० (करारनामा)
संगणक अग्रिम फॉर्म २० (करारनामा)
वाहन अग्रिम फॉर्म २१ (गहाणखत)
संगणक अग्रिम फॉर्म २१ (गहाणखत)
वाहन कर्ज अंतर्गत बोजा चढविणे (फॉर्म क्र.३४ )
वाहन कर्ज अंतर्गत बोजा रद्द करणे (फॉर्म क्र.३५ )
घरबांधणी अग्रिम मिळणेबाबत कर्मचा-यांचा वैयक्तिक अर्ज
घरबांधणी अग्रिम मिळणेबाबत विभागाचा अर्ज
घरबांधणी अर्ज (English Form) - Annexure - I
१० पती / पत्नीच्या सेवेबाबत तसेच इतर वित्तीय संस्थेकडून घरबांधणी अग्रिम घेतले नसलेबाबतचे रु. १००/- चे स्टॅम्पपेपरवर नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र
११ घरबांधणी अग्रिम वसूली बाबतचे रु १००/- चे स्टॅम्पपेपरवर नोटराईज्ड संमतीपत्र ( विहित नमुन्यातील)
१२ लहान कुटंबाचे बाबतीत रु १००/- चे स्टॅम्पपेपरवर नोटराईज्ड प्रति५ापत्र ( विहित नमुन्यातील)
१३ वर्ग ४ चे कर्मचा-यांसाठी धनादेश बांधकाम व्यावसायिकाचे नावे काढणेबाबत र.रु. १००/- चे स्टॅम्पपेपरवर नोटराईज्ड संमतीपत्र
१४

बॅटरी  इलेक्ट्रीक व्हेईकल - हमीपत्र

6 सेवा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागणारे विविध अर्ज