तक्रार नोंदणीचे विविध पर्याय

तक्रार नोंदणी

क्र. उपलब्ध पर्याय माहिती तक्रार नोंदणी
1
मनपा संकेतस्थळावरील अर्ज
2
ई-मेल (sarathi@pcmcindia.gov.in)
3
एस.एम.एस (992-250-145-0)
4
व्हॉट्सअँप (992-250-145-0)
5
सारथी कॉल सेंटर (888-800-666-6)