परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्जदारास टपालखर्चासह कळविण्याबाबत परिपत्रक बघा
2 सेवा हमी कायदा अधिसूचना ३ महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत ५७ लोकसेवा परिपत्रक बघा
3 जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी पदनिर्देशित आदेश 09 01 2023 परिपत्रक बघा
4 RTI - नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करून देणेबाबत परिपत्रक बघा
5 माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत… परिपत्रक बघा
6 माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत माहिती अर्ज व अपिल अर्ज स्विकारणेबाबत..... परिपत्रक बघा
7 माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत… परिपत्रक बघा
8 माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करून देणेबाबत.. परिपत्रक बघा
9 माहिती अधिकारात मागविलेली माहिती मुदतीत देणे व मा.खासदार,आमदार,पदाधिकारी व विविध संघटना यांचे निवेदन परिपत्रक बघा
10 माह‍िती अध‍िकार अंतर्गत जनमाह‍िती अध‍िकारीप्रथम अप‍िलीय अध‍िकारी पदन‍िर्देश‍ित करणेबाबत.सुधार‍ित परिपत्रक बघा
11 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अधिनियम, बदलांबाबत व करावयाच्या कार्यवाहीबाबत... परिपत्रक बघा
12 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणेबाबत... परिपत्रक बघा
13 पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा/सुविधांसाठी करावे लागणारे अर्जांचे नमुने एकत्रित करुन त्यामध्ये सुधारणा परिपत्रक बघा
14 शासकिय सोयी / सुविधाकरीता शपथ पञाऐजी स्वघोषणा पञ व कागदपञाच्या स्वयंसाक्षाकित प्रती स्वीकारण्याबाबत परिपत्रक बघा
15 Online RTI ची जनजागृती करणे व RTI कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणेबाबत... परिपत्रक बघा
16 तक्रार निवारण प्रणाली कामकाजाबाबत परिपत्रक बघा
17 माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंर्तगत श्री.राजु सुदाम भालेराव परिपत्रक बघा
18 माहिती अधिकार अधिनियम-२००५ अंतर्गत श्री.सुहास हळदणकर यांनी सादर केलेल्या अर्जांची माहिती पाठविणेबाबत
19 माहिती अधिकार अधिनियम-२००५ अंतर्गत श्री.सुहास हळदणकर यांनी सादर केलेल्या अर्जांची माहिती पाठविणेबाबत परिपत्रक बघा
20 दिनांक २१ एप्रिल २०१७ या दिवशी नागरी सेवा दिन ( CIVIL SERVICE DAY ) साजरा करणेबाबत...
21 माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंत माहिती अर्ज व अपिल अर्ज स्विकारणेबाबत... परिपत्रक बघा
22 नागरिकांची सनद प्रसिध्द करणेबाबत स्मरणपत्र परिपत्रक बघा
23 नागरिकांची सनद प्रसिध्द करणेबाबत... परिपत्रक बघा
24 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या मासिक अहवालाबाबत... परिपत्रक बघा
25 लोकशाही दिनात सादर झालेल्या तक्रार अर्जांना निश्चितपणे उत्तर देण्याबाबत परिपत्रक बघा
26 RTI ONLINE करिता जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे माहितीबाबत परिपत्रक बघा
27 लोकशाही दिनात सादर झालेल्या तक्रार अर्जांना निश्चितपणे उत्तर देण्याबाबत परिपत्रक बघा
28 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,२०१५ मधील कलम ३ (1) नुसार अधिसुचना परिपत्रक बघा
29 विविध माध्यमांद्वारे प्राप्त होणा-या तक्रारीवर केलेल्या कार्यवाहीची पडताळणी करून क्लोज करणेबाबत परिपत्रक बघा
30 मा.अ. अधि.२००५ अंतर्गत आपले सरकार द्वारे प्राप्त होणारे अर्ज/अपिल विहित मुदतीत निकालात काढणेबाबत.. परिपत्रक बघा
31 माहिती अधिकार अधिनियम,२००५ च्या कलम ४ मधील तरतूदींच्या अंमलबजावणीबाबत... परिपत्रक बघा
32 माहिती अधिकारासंदर्भात अर्जदारांशी केल्या जाणा-या पत्रव्यवहाराबाबत.. परिपत्रक बघा
33 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५.. अंमलबजावणी बाबत.. परिपत्रक बघा
34 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५.. अंमलबजावणी सुरू करणे बाबत.. परिपत्रक बघा
35 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५.. कलम 3(1) नुसार अधिसुचना परिपत्रक बघा
36 विविध माध्यमांद्वारे प्राप्त होणा-या तक्रारीवर केलेल्या कार्यवाहीची पडताळणी करून क्लोज करणेबाबत परिपत्रक बघा
37 शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारणेबाबत परिपत्रक बघा
38 निनावी व खोटया तक्रारी, खोटया सहीने केलेल्या तक्रारी याबाबत करावयाची कार्यवाही परिपत्रक बघा
39 सारथी हेल्पलाईनद्वारे तक्रारींबाबत प्राप्त होणा-या रिमाइंडर बाबत परिपत्रक बघा
40 दाखले / परवाने व रिजेक्शन्स वेळेत पाठविणेबाबत परिपत्रक बघा
41 मा.अ.अधिनियम-2005 मधील तरतुदीनुसार जनहिताशी संबंध नसलेली वैयक्त‍िक स्वरूपाची माहिती न पुरव‍िणेबाबत परिपत्रक बघा
42 माह‍ितीचा अधिकार अधिनियम,२००५ नुसार ऑनलाईन प्राप्त होणारे अर्ज परिपत्रक बघा
43 किऑस्कद्वारे प्राप्त होणा-या तक्रारींबाबत परिपत्रक बघा
44 तक्रारींच्या पुर्ततेनंतर होणा-या पडताळणीबाबत परिपत्रक बघा
45 नागरिकांची सनद अद्ययावत करणेबाबत परिपत्रक बघा
46 क्षेत्रीय कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रांचे कामकाजाबाबत परिपत्रक बघा
47 तक्रारींची ऑनलाईन पुर्तता करताना शेरांकन करणेबाबत परिपत्रक बघा
48 प्रलंबित तक्रारींच्या गुणांकानुसार होणा-या कारवाईबाबत परिपत्रक बघा
49 तक्रारींच्या गुणांकास सुधारित कालावधी निश्चितीबाबत परिपत्रक बघा
50 सर्वसाधारण / स्थायी समिती सभांमधील तक्रारींबाबत परिपत्रक बघा
51 ना हरकत दाखले व परवाने बाबत परिपत्रक बघा
52 प्रतिज्ञापत्रा ऎवजी स्वघोषणापत्र घेणे परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 माहिती अधिकार अंतर्गत जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना पदनिर्देशित करणेबाबत. (सन २०-२१) आदेश बघा
2 माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मासिक व वार्षिक अहवालाबाबत व मनपा माहिती अधिकार संगणक प्रणालीबाबत... आदेश बघा
3 खाजगी तत्त्वावर नागरी सुविधा केंद्र चालविण्यासाठी केंद्रचालक नियुक्त करणेबाबत (तिसरा टप्पा)... आदेश बघा
4 अ व फ क्षेत्रीय कार्यालयामधील नागरी सुविधा केंद्राचे मुदतवाढीबाबत... आदेश बघा
5 RTI-2005 जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी पदनिर्देशित करणेबाबत... (बांधकाम विभाग) आदेश बघा
6 RTI 2005, जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलिय अधिकारी पदनिर्देशीत करणेबाबत,करसंकलन विभाग आदेश बघा
7 माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी पदनिर्देशित करणेबाबत. आदेश बघा
8 अ व फ क्षेत्रिय कार्यालयमधील नागरी सुविधा केंद्राचे मुदतवाढीबाबत. आदेश बघा
9 RTI 2005, जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी पदनिर्देशित करणेबाबत… (स्थापत्य् विभाग) आदेश बघा
10 माहिती अधिका अधिनियम अंतर्गत श्री. सुहास हळदणकर यांनी सादर केलेल्या अर्जांची माहिती पाठविणेबाबत आदेश बघा
11 माहिती अधिकारी व अपिलिय अधिकारी (बांधकाम परवानगी विभाग) आदेश बघा
12 माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ अंतर्गत प्राप्त अर्ज / अपिले विहित मुदतीत निकालात काढण्याबाबत आदेश बघा
13 अ क्षेत्रीय कार्यालयामधील नागरी सुविधा केंद्राचे मुदतवाढीबाबत आदेश बघा
14 नागरिकांची सनद प्रसिध्द करणेबाबत आदेश आदेश बघा
15 माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 अंतर्गत विभागनिहाय जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांना पदनिर्देश‍ि आदेश बघा
16 दाखले परवाने अर्ज मोफत देणेबाबत आदेश बघा