मा.प्रशासक यांचे निर्णय

मा.प्रशासक यांचे निर्णय

राज्य शासना कडील प्रशासक नियुक्ती बाबतचे आदेश

क्रमांक माहिती
1
मा.महापालिका सभेच्या अधिकारांचा वापर करून मा. प्रशासक यांनी पारित केलेले ठराव
2
मा.स्थायी समितीच्या अधिकारांचा वापर करून मा. प्रशासक यांनी पारित केलेले ठराव
3
मा.विधी समितीच्या अधिकारांचा वापर करून मा. प्रशासक यांनी पारित केलेले ठराव
4
मा.महिला बालकल्याण समितीच्या अधिकारांचा वापर करून मा. प्रशासक यांनी पारित केलेले ठराव
5
मा.शहर सुधारणा समितीच्या अधिकारांचा वापर करून मा. प्रशासक यांनी पारित केलेले ठराव
6
मा.क्रीड़ा,कला,साहित्य व सांस्कृतिक समितीच्या अधिकारांचा वापर करून मा. प्रशासक यांनी पारित केलेले ठराव
7
मा.शिक्षण समितीच्या अधिकारांचा वापर करून मा. प्रशासक यांनी पारित केलेले ठराव