परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 मनपा संकेतस्थळावर विभागाची माहिती प्रसिध्द / अद्ययावत करणेबाबत परिपत्रक बघा
2 मनपा संकेतस्थळावर माहिती प्रसिध्द / अद्ययावत करणेबाबत परिपत्रक बघा
3 ई फाईल नोंद प्रणालीबाबत परिपत्रक बघा
4 बायोमेट्रीक थम्ब/ फेस रिडींग रजिस्ट्रेशनबाबत परिपत्रक बघा
5 मनपा संकेतस्थळावर माहिती अधिकार २००५ आलेल्या अर्जाची माहिती प्रसिद्ध / अद्ययावत करणेबाबत परिपत्रक बघा
6 मनपा संकेतस्थळावर विभाग प्रमुखांची माहिती तसेच विभागांतर्गत इतर माहिती अप़डेट करणेबाबत परिपत्रक बघा
7 कोटेशन मागविणेच्या कार्यपध्दतीबाबत परिपत्रक बघा
8 सारथी वरील तक्रारीच्या पुर्ततेनंतर तक्रारदारास संबंधितांनी स्वतः संपर्क साधणे बाबत परिपत्रक बघा
9 बायोमेट्रिक थंम्ब / फेस रिडींग रजिस्ट्रेशन बाबत... परिपत्रक बघा
10 मनपा संकेतस्थळावर माहिती प्रसिध्द / अद्ययावत करणेबाबत परिपत्रक बघा
11 मनपा संकेतस्थळावर माहिती प्रसिध्द / अद्ययावत करणेबाबत परिपत्रक बघा
12 Sexual Harassment electronic box या ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीबाबत... परिपत्रक बघा
13 मनपा संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध / अद्ययावत करणेबाबत... परिपत्रक बघा
14 मनपा संकेतस्थळावर विभाग प्रमुखांची माहिती तसेच विभागांतर्गत इतर माहिती अप़डेट करणेबाबत परिपत्रक बघा
15 सारथी हेल्पलाईन” वरील माहिती वेळोवेळी अद्ययावत ठेवणेबाबत परिपत्रक बघा
16 मनपा संकेतस्थळावरील विभागप्रमुख फोटो व माहिती अद्दययावत करणेकामी पाठविणेबाबत... परिपत्रक बघा
17 “ पीसीएमसी स्मार्ट सारथी अँप्लिकेशन ” डाऊनलोड करणेबाबत... परिपत्रक बघा
18 मनपा संकेतस्थळावरील विभागप्रमुखांचे सध्यस्थितीतील छायाचित्र अपलोड करणेबाबत.. परिपत्रक बघा
19 महापालिका संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध / अद्ययावत करणेबाबत... परिपत्रक बघा
20 मनपा संकेतस्थळावरील सर्व सेवांचे असलेले जुने अर्ज नमुने नव्याने अद्ययावत करणेबाबत परिपत्रक बघा
21 महापालिका संकेतस्थळावर माहिती प्रसिध्द/अद्ययावत करणेबाबत.. परिपत्रक बघा
22 मुख्य लेखापरिक्षण विभागाकडे सादर करणेत येणा-या अनुपालन विषयक कामकाजाबाबत... परिपत्रक बघा
23 डॅशबोर्ड संगणक प्रणालीमध्ये अंदाजपत्रकात नमुद कामांची नोंद घेणेबाबत... परिपत्रक बघा
24 महापालिका संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध / अद्ययावत करणेबाबत... परिपत्रक बघा
25 महापालिका संकेतस्थळावर विभागाअंतर्गत प्रसिद्ध करावयाच्या माहितीबाबत परिपत्रक बघा
26 महापालिका संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध / अद्ययावत करणेबाबत... परिपत्रक बघा
27 मनपाचे संकेतस्थळावर व ई-निविदा संगणक प्रणालीमध्ये निविदा प्रसिध्दीबाबत परिपत्रक बघा
28 ई-निविदा प्रणाली कार्यान्वित करणेबाबत परिपत्रक बघा
29 ई-निविदा संगणकप्रणाली करीता Digital Key च्या वापराबाबत... परिपत्रक बघा
30 निविदाकारांची मनपाकडे प्राप्त EMD व PSD परताव्याबाबत परिपत्रक बघा
31 वस्तु व सेवा कराच्या अनुषंगाने संगणक प्रणालीमधील बदलाबाबत परिपत्रक बघा
32 महापालिका संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध / अद्ययावत करणेबाबत परिपत्रक बघा
33 महापालिका संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध / अद्ययावत करणेबाबत... परिपत्रक बघा
34 तक्रार निवारण पुर्ततेच्या कार्यक्षमतेचे मुल्यांकनाबाबत परिपत्रक बघा
35 आय टी पॉलिसी अंतर्गत कर्मचा-यांना देण्यात येणा-या युजरनेम व पासवर्ड बाबत परिपत्रक बघा
36 दि.12/08/2016 रोजी पगारबिल संगणक प्रणालीबाबत प्रशिक्षण आयोजित केलेबाबत परिपत्रक बघा
37 खड्डे तक्रार निवारण मोबाईल अॅप्लिकेशन अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक बघा
38 तक्रारींच्या पुर्ततेनंतर तक्रारदारास संबंधितांनी स्वत:संपर्क साधणेबाबत परिपत्रक बघा
39 विविध संगणक प्रणालीसाठी देण्यात आलेल्या युजरनेम व पासवर्डबाबत परिपत्रक बघा
40 केंद्रशासन तक्रार निवारण (पीजीपोर्टल) प्रशिक्षणबाबत परिपत्रक बघा
41 स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत थीम बेस्ड क्लीनलिनेस बाबत १६/०५/१६ परिपत्रक बघा
42 ई-फाईल नोंद संगणक प्रणालीबाबत परिपत्रक बघा
43 स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत थीम बेस्ड क्लीनलिनेस्स बाबत परिपत्रक बघा
44 स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत थीम बेस्ड क्लीनलिनेस बाबत परिपत्रक बघा
45 महापालिका संकेतस्थळावर माहिती प्रसिध्द करणेबाबत परिपत्रक बघा
46 स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत थीम बेस्ड क्लिंलिनेस्सबाबत परिपत्रक बघा
47 स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत थीम बेस्ड क्लिंलिनेस्स अंतर्गत शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता स्पर्धा परिपत्रक बघा
48 "आपले सरकार" अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अधिकार प्रशिक्षणाबाबत परिपत्रक बघा
49 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची माहिती Social Media वर post करणेसाठीचे माहितीबाबत परिपत्रक बघा
50 दि. ०७/०२/२०१६ रोजी १ दिवस मनपाचे ऑनलाईन संगणक प्रणाली बंद ठेवणेबाबत परिपत्रक बघा
51 ऑनलाइन सेवा हमी कायदा अंमलबजावणीबाबत कॉम्प्युटर प्रोग्रामर यांचे नियुक्तीबाबत परिपत्रक बघा
52 "आपले सरकार" पोर्टलवरील तक्रारींबाबत परिपत्रक बघा
53 मनपा संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत ठेवणेबाबत परिपत्रक बघा
54 संगणकिय पासवर्ड दक्षतेबाबत. परिपत्रक बघा
55 वेबसाईटवरील माहिती प्रसिद्धीबाबत. परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियाना कामी अधिकारी व समिती अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका बाबत आदेश बघा
2 "पासा" शिकाऊ उमेदवार नेमणूकीबाबत.. आदेश बघा
3 सन २०१७-१८ मधील पासा प्रशिक्षणार्थीची यादी आदेश बघा
4 कामकाज वाटप आदेश आदेश बघा
5 कार्यालयीन कामकाज आदेश आदेश बघा
6 महापालिका अस्थापनेवर सन २०१६-१७ साठी "पासा" शिकाऊ उमेदवार नियुक्ती आदेश आदेश बघा
7 महापालिका अस्थापनेवर सन २०१६-१७ साठी "पासा" शिकाऊ उमेदवारांची नेमणुक करणेबाबत आदेश बघा
8 मोबाईल अॅप्लिकेशन कामकाज मुदतवाढ आदेश आदेश बघा
9 पासा नेमणुक आदेश (मार्च १६) आदेश बघा
10 आपले सरकार पोर्टलद्वारे ऑनलाईन मा्हिती अधिकार कामकाज करणेबाबत आदेश आदेश बघा
11 कोपापासा मेरीटनुसार आदेश आदेश बघा
12 कोपापासा अंतिम आदेश - २ आदेश बघा
13 कोपापासा आदेश आदेश बघा