कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 सुरक्षा
2 पशुवैद्यकीय
3 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
4 ब क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
5 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
6 मध्यवर्ती भांडार
7 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
8 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
9 वैदकीय
10 विदयुत
11 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
12 कार्यशाळा
13 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
14 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
15 शिक्षण विभाग
16 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
17 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
18 करसंकलन
19 स्थापत्य
20 पर्यावरण
21 ग क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
22 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
23 क्रीडा
24 ग क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
25 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
26 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
27
28 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
29 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
30 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
31 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
32 माध्यमिक शिक्षण विभाग
33 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
34 आरोग्य
35 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
36 विदयुत से.२३