अत्यावश्यक सेवा

अत्यावश्यक सेवा

रुग्णालये

आदित्य बिर्ला हॉस्पिटल मार्ग, चिंचवड पुणे ३३ फ़ोन ०२०-३०७१७७७७
पत्ता :- पिंपरी पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- २७४१२५४९ मोबाईल क्रमांक :- २७४१२५४९
पत्ता :-आकुर्डी चौक शेजारी पुणे दूरध्वनी क्रमांक :-७४८३६९५ मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :-सर्वे नं -१३८ शेजारी अन्द्रेव्स शाळा पुणे दूरध्वनी क्रमांक :-५६३२०४६२ मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :-पी.सी.एम.टी. बस डेपो जवळ भोसरी पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- २७१२००८९ मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :- रुपी बँक पुणे नाशिक रोड पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- २७१२२२३२ मोबाईल क्रमांक :- २७१२२२३२
पत्ता :-तपोवन मंदिरा शेजारी पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- २७४१०९३९ मोबाईल क्रमांक :- २७४१०९३९
पत्ता :-पिंपरी कॅम्प पिंपरी पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- २७४६०११६ मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :- ३१४ ब पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- २७४५६४९६ मोबाईल क्रमांक :- २७४५६४९६
पत्ता :- प्राधिकरण पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- २७६५७००१ मोबाईल क्रमांक :- २७६५७००१
पत्ता :-चिचवड स्टेशन चिंचवड ४११०१९ महाराष्ट्र इंडिया पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २७४५९२२२ मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :- पॉवर हौस चौक पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- २७४८१४२५ मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :-जय हिंद पेट्रोल पंप जवळ पुणे दुरद्यानी क्रमांक :-२७४११८६० आपत्कालीन क्रमांक :- मोबाईल क्रमांक :- २७४११८६०
पत्ता :-हुतात्मा चौक आळंदी रोड पुणे दूरध्वनी क्रमांक :-२७१२८०६३ मोबाईल क्रमांक :- २७१२८०६३
पत्ता :- सर्वे नं २७ पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- २७६५९५७८ मोबाईल क्रमांक :- २७६५९४६०
पत्ता :- समोर कृप्पेर इंदूस पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- २७४२५५७२ मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :- डांगे चौक थेरगाव पुणे दूरध्वनी क्रमांक :-२७२७१९५७ मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :- भोसरी पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- २७११९०३० मोबाईल क्रमांक :- २७११९०३०
पत्ता :- पी.सी एम.सी शाळे शेजारी पुणे दूरध्वनी क्रमांक :-२७२८०३२४ मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :- हिरा प्लाझा दंगे चौक पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- २७१२९४९४ मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :- पवनानगर पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- २७४८१४२५ मोबाईल क्रमांक :- २७४८१४२५
पत्ता :- तानाजी नगर चिंचवडगाव चिंचवड पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- 02068336500 मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :- तानाजी नगर चिंचवडगाव चिंचवड पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- २७४५३०४२ मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :-वाटर टंक शेजारी थेरगाव पुणे दूरध्वनी क्रमांक :२७२७६६१३ मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :-सेक.क्रमांक २१ यमुनानगर पुणे दूरध्वनी क्रमांक :-27660688
पत्ता :-संत तुकाराम नगर पुणे दूरध्वनी क्रमांक :- २७१००१०० मोबाईल क्रमांक :-