अत्यावश्यक सेवा

अत्यावश्यक सेवा

वीज केंद्र

पत्ता : आकुर्डी दूरध्वनी क्रमांक : २७६६०२५४ मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता : चिंचवड दूरध्वनी क्रमांक :२७४५२०९५ मोबाईल क्रमांक :- २७४५२०९५
पत्ता : काळेवाडी दूरध्वनी क्रमांक :२७२७६९९९
पत्ता : कासारवाडी पिंपरी पुणे दूरध्वनी क्रमांक :२७१२५२८७ मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता : पिंपरी दूरध्वनी क्रमांक : २७४१०३६८ मोबाईल क्रमांक :
पत्ता : पिंपरी गाव दूरध्वनी क्रमांक : २७४१११०२ मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :प्राधिकरण पिंपरी पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २७६५९२७६ मोबाईल क्रमांक :-