अत्यावश्यक सेवा

अत्यावश्यक सेवा

औषधालय

पत्ता : पिंपरी पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २५६७२५६३ मोबाईल क्रमांक :
पत्ता : पिंपरी पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २६१२२३२९ मोबाईल क्रमांक :
पत्ता : निगडी पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २७६५४९५६ मोबाईल क्रमांक :
पत्ता : चिंचवड स्टेशन पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २७४८२००३, मोबाईल क्रमांक :
पत्ता : चिंचवड पोस्ट ऑफिस च्या जवळ, देसाई पेट्रोल पंप च्या मागे, मुंबई पुणे रोड चिंचवड. पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २४४१८६० मोबाईल क्रमांक :
पत्ता : चिंचवड स्टेशन . पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २५६११५६६९ मोबाईल क्रमांक :
पत्ता : पिंपरी . पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २५५८२७७० मोबाईल क्रमांक :
पत्ता : चिंचवड स्टेशन . पुणे मोबाईल क्रमांक : ९८२२२९०८१०