अत्यावश्यक सेवा

अत्यावश्यक सेवा

रुग्णवाहिका

रुग्णवाहिका +91-20-40707777 / 30717777
पत्ता :- निगडी प्राधिकरण पुणे ४११ ०४४ दूरध्वनी क्रमांक :-९८२२२९१०७० मोबाईल क्रमांक :- ९८२२२९१०७०
पत्ता :- संत तुकाराम नगर पिंपरी पुणे ४११ ०१८ दूरध्वनी क्रमांक :- ९८२२८८०७२२ आपत्कालीन क्रमांक :- मोबाईल क्रमांक :- ९८२२८८०७२२
पत्ता :- चिंचवड पुणे ४११ ०१९ दूरध्वनी क्रमांक :- ९८२२९९८८९१ मोबाईल क्रमांक :- ९८२२९९८८९१
पत्ता :- लांडेवाडी भोसरी पुणे ४११ ०३९ दूरध्वनी क्रमांक :-९८५०१७६८६८ मोबाईल क्रमांक :- ९८५०१७६८६८
पत्ता :- चिंचवड पुणे ४११ ०१९ दूरध्वनी क्रमांक :-९८२२०७३७६० मोबाईल क्रमांक :- ९८२२०७३७६०
पत्ता :- आकुर्डी पुणे ४११ ०३५ दूरध्वनी क्रमांक :-९८२२४०७६८० मोबाईल क्रमांक :- ९८२२४०७६८०
पत्ता :- काळेवाडी पिंपरी पुणे ४११ ०१८ दूरध्वनी क्रमांक :-९८२२०७३७६० मोबाईल क्रमांक :- ९८२२०७३७६०
पत्ता :- मोहननगर चिंचवड पुणे ४११ ०१९ दूरध्वनी क्रमांक :-९८२२५४४१९९ मोबाईल क्रमांक :- ९८२२५४४१९९
पत्ता :- नेहरूनगर पिंपरी पुणे ४११ ०१८ दूरध्वनी क्रमांक :-२७४२४३४४ , ९८२२८१३०५० मोबाईल क्रमांक :- २७४२४३४४ , ९८२२८१३०५०
पत्ता :- वाय.सी.एम. संत तुकाराम नगर पुणे ४११ ०१८ दूरध्वनी क्रमांक :-२७४२१०६४ , २७१००१०१ आपत्कालीन क्रमांक :- १०१ मोबाईल क्रमांक :- ९८२२८१३०५०