परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 विकास कामांच्या केलेल्या कामांची मोजमापे मोजमाप पुस्तकामध्ये नोंदी करणेबाबत (दि. १२-०३-२०२४) परिपत्रक बघा
2 लेखापरीक्षणातील आक्षेपांचे अनुपालनाकरीता विशेष मोहिम राबविणेब (दि. २५-०४-२०२३) परिपत्रक बघा
3 लेखापरीक्षणातील आक्षेपांचे अनुपालनाबाबत (दि. ०९-०५-२०२३) परिपत्रक बघा
4 लेखापरीक्षणातील प्रलंबित आक्षेपांचे अनुपालनाकरीता नियमितपणे बैठकांचे आयोजन करणेबाबत (दि. ११-०१-२०२३) परिपत्रक बघा
5 महानगरपालिकेच्या लेखापरीक्षणाबाबत (प्रलंबित आक्षेपांची पुर्तता करणे) दि. २४-११-२०२२ परिपत्रक बघा
6 लेखापरीक्षण कामकाजाबाबत (सन २०१५-१८ या कालावधीतील अभिलेख प्राधान्याने उपलब्ध करुन देणेबाबत) दि. १७-१ परिपत्रक बघा
7 लेखापरीक्षणामध्ये आढळून येत असलेल्या सर्वसाधारण त्रृटींबाबत (दि 29-09-2022) परिपत्रक बघा
8 विकास कामांच्या केलेल्या कामांची मोजमापे मोजमाप पुस्तकामध्ये नोंदी करणेबाबत (दि 12-09-2022) परिपत्रक बघा
9 भांडवली कामाची देयके अदा करताना Consumption Statement जोडणेबाबत (दि. ०७-०९-२०२२) परिपत्रक बघा
10 मुख्यलेखापरीक्षण विभागामार्फत सन २०२२-२३ पासुन लेखापरीक्षणाच्या कार्यपध्दतीबाबत 02-05-2022 परिपत्रक बघा
11 निविदा प्रक्रियेबाबत परिपत्रक परिपत्रक बघा
12 निविदा अटी व शर्तीबाबत.... परिपत्रक बघा
13 महसुल मुद्रांक अधिनियम परिपत्रक परिपत्रक बघा
14 सॉफ्टवेअरव्दारे अनुपालन पूर्ततेबाबत परिपत्रक परिपत्रक बघा
15 लेखापरिक्षणातील प्रलंबित आक्षेपांचे अनुपालनाबाबत परिपत्रक बघा
16 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या लेखापरिक्षणातील प्रलंबित आक्षेपांच्या पुर्ततेबाबत.... परिपत्रक बघा
17 मुख्य लेखापरिक्षण विभागाच्या संगणक प्रणालीच्या वापर करण्याबाबत परिपत्रक बघा
18 निविदा कालावधीबाबत.... परिपत्रक बघा
19 मनपाच्या लेखापरिक्षणातील प्रलंबित आक्षेपांच्या पुर्तते बाबत परिपत्रक बघा
20 मुदत बाह्या व दाव न सांगितलेल्या अनामत रकमा व्यपगत करण्य़ाबाबत परिपत्रक बघा
21 वार्षिक खरेदासाठी मागविण्यात येणा-या निविदेतील नमुन्यात दर खरेदी समितीने प्रस्तावित करणेबाबत.... परिपत्रक बघा
22 मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयाकडे लेखा परिक्षणासाठी रेकॉर्ड उपलब्धतेबाबत. परिपत्रक बघा
23 ठेकेदार नोंदणी नस्त्यांचे लेखा पर‍िक्षणाबाबत. परिपत्रक बघा
24 ऑडीट सॉफ्टवेअर वापराबाबतची माहितीसुची. (ऑडीट स‍िस्ट‍ीम मोड्यूल युझर मॅन्यूअल)) परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 लेखापरीक्षण कामकाजाच्या सुधारीत कार्यपध्दतीबाबत (आर्थ‍िक वर्षे सन २०२२-२३) आदेश दि. ०२-०५-२०२२ आदेश बघा
2 निविदा नस्ती मुख्यलेखापरीक्षण विभागाकडे अभिप्रायाकामी सादर करणेबाबत (दि. १६-१२-२०२१) आदेश बघा