परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 बायोमेट्रीक ( थंम्ब इंप्रेशन) उपस्थिता प्रणाली बाबत... परिपत्रक बघा
2 कार्यालयीन शिस्तीबाबत... परिपत्रक बघा
3 पी.जी.पोर्टल, आपले सरका इ. मार्फत होणा-या तक्रारीबाबत... परिपत्रक बघा
4 झिरो पेंडन्सी परिपत्रक बघा
5 बायोमेट्रीक (थंम्ब इंप्रेशन) उपस्थिती प्रणाली बाबत... परिपत्रक बघा
6 गणवेश परिधान करणेबाबत... परिपत्रक बघा
7 कार्यालयामध्ये थम्ब इम्प्रेशन इन व आउट नोंदी करुन उपस्थित राहणेबाबत परिपत्रक बघा
8 बायोमेट्रीक थंम्ब इम्प्रेशन नोंदीबाबत परिपत्रक बघा
9 वाहनचालक पदाचे कामकाजाबाबत. परिपत्रक बघा
10 अभिलेख वर्गीकरण परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 पूरनियंत्रण कक्ष कामकाज नियुक्ती बाबत.... आदेश बघा