परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम १५४ अन्वये टिडीआर बाबत शासन निदेश परिपत्रक बघा
2 ताथवडे गावाचा अशंता मंजुरीबाबतचे राजपत्र परिपत्रक बघा
3 ताथवडे गावाचा अशंता मंजुरीबाबतचे राजपत्र परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 मंजुर विकास नियंत्रण नियमावली दि. 29/01/2016 आदेश बघा
2 माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ जन माहिती अधिकारी पदनिर्देशित करणेबाबत (नगररचना व विकास विभाग) आदेश बघा
3 सन २००९-२०१० या सरकारी वर्षाकरिता महसुलचे दरवाढी बाबत. आदेश बघा