परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 शालेयस्पर्धा २०१९ परिपत्रक बघा
2 आंतरराष्ट्रीय योग दिन २१/६/२०१९ साजरा करणेबाबत परिपत्रक बघा
3 माहिती अधिकार अधिनियम २००५-नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करून देणेबाबत परिपत्रक बघा
4 क्रीडा सुविधांवर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती सादर करणे परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 आंतरशालेय कला व गिर्यारोहण स्पर्धा २०१८-१९ अनुषंगाने अधिकारी कामकाज वाटपाबाबत आदेश बघा