परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 मानधन शिक्षक यांनी कार्यशाळेस उपस्थित राहणेबाबत परिपत्रक बघा
2 शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या कामकाजाबाबत परिपत्रक बघा
3 शिपाई / प्रयोगशाळा परिचर कर्मचारी कामकाजाबाबत परिपत्रक बघा
4 जाहिरात क्र.01/2022 - एकत्रित मानधनावर सहाय्यक शिक्षक नेमणूका करणेबाबत परिपत्रक बघा
5 चट्टोपाध्याय आयोगानुसार एकाच पदावर सलग १२ वर्ष सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ लागू परिपत्रक बघा
6 सहा.शिक्षकांना सेवासातत्य दिलेबाबत परिपत्रक बघा
7 विद्यालयातील कामकाजाबाबत... परिपत्रक बघा
8 स्थायी अग्रीमधन रक्कमेबाबत... परिपत्रक बघा
9 शिक्षक मागणी व उपस्थितीबाबत.. परिपत्रक बघा
10 कार्यालयीन शिस्तिबाबत... परिपत्रक बघा
11 मुख्य कार्यालयामधुन टपाल घेवून जाणेबाबत.. परिपत्रक बघा
12 २६ - जानेवारी - २०१९ बिस्कीटांचे वाटप करणेबाबत. परिपत्रक बघा
13 दि.२२/०१/२०१९ रोजी शिक्षक /मुख्याध्यापक सभेबाबत. परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 शिक्षणसेवक पदावर एकत्रित मानधनावर नियुक्तीबाबत.. आदेश बघा
2 माध्यमिक विद्यालयासाठी करार पध्दतीने एकत्रित मानधनावर शिक्षक नेमणूकीबाबत आदेश बघा
3 माध्यमिक विद्यालयासाठी करार पध्दतीने एकत्रित मानधनावर मराठी माध्यम शिक्षक नेमणूकीबाबत आदेश बघा
4 नियत वयोमानानूसार सेवानिवृत्तीबाबत.श्रीम.पानसरे सुजाता संजय “मुख्याध्यापिका” सं.क्र. ५८५२ आदेश बघा
5 नियत वयोमानानूसार सेवानिवृत्तीबाबत श्री.पानसरे संपत गोविंद “मुख्याध्यापक” सं.क्र.७८९७ आदेश बघा
6 चट्टोपाध्याय आयोगानुसार एकाच पदावर सलग १२ वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ लाग आदेश बघा
7 “मुख्याध्यापक” या पदावर पदोन्नतीबाबत. आदेश बघा
8 “प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी” पदाचे अतिरिक्त कामकाज देणेबाबत. आदेश बघा
9 चट्टोपाध्याय आयोगानुसार एकाच पदावर सलग २४ वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ लाग आदेश बघा
10 सहाय्यक शिक्षक (बी.एड.) पदाची दि.01/01/2024 अखेरची प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत आदेश बघा
11 उप शिक्षक (डी.एड.) पदाची दि.01/01/2024 अखेरची प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत आदेश बघा
12 उर्दु माध्यमाच्या सहाय्यक शिक्षक (बी.एड.) पदाची दि.01/01/2024 अखेरची प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी प्रसि आदेश बघा
13 मुख्याध्यापक पदाची दि.01/01/2024 अखेरची प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत आदेश बघा
14 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत....श्रीम.मोमीन रुक्साना सिराजुद्दीन, मुख्याध्यापिका सं.क्र.5786 आदेश बघा
15 श्री.सुपेकर जयवंत भानुदास, सहाय्यक शिक्षक यांची शिक्षण सेवक कालावधीतील सेवा धरणेबाबत आदेश बघा
16 मुख्याध्यापक पदावर दि.01/01/2023 रोजी काम करणा-या कर्मचा-यांची दुरुस्ती अंतिम सेवाजेष्ठता सूची आदेश बघा
17 मराठी माध्यमिक विद्यालयातील मुख्याध्यापक यांना तात्पुरता अतिरिक्त कामकाजाचा पदभार देणेबाबत आदेश बघा
18 माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या नविन पदांच्या आकृतीबंधानुसार सेवाप्रवेश नियम हरकतींवर सुनावणी आदेश बघा
19 माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या नविन पदांच्या आकृतीबंधानुसार सेवा प्रवेश नियम वेबसाईटवर प्रकाशित करणेबाबत आदेश बघा
20 नियत वर्योमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत... श्री.सुपेकर जयवंत भानुदास, सहाय्यक शिक्षक (संगणक क्र.8930) आदेश बघा
21 मानधन शिक्षक यांच्याकरीता आयोजित कार्यशाळेच्या नियोजनाकरीता कामकाज वाटप..... कामकाज आदेश, आदेश बघा
22 माध्य.शिक्षण विभागातील जिल्हा परिषद,एस.एस.सी.बोर्ड व इतर शैक्षणिक कामकाजाकामी पुर्ण वेळ समनवयक नेमणू आदेश बघा
23 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर सहाय्यक शिक्षक नेमणुकीबाबत आदेश बघा
24 माध्यमिक उर्दु विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर सहाय्यक शिक्षक नेमणुकीबाबत आदेश बघा
25 मनपाचे जिल्हा परिषदेकडील शैक्षणिक कामकाजाकरीता समन्वय साधणेकामी नियुक्ती करणेबाबत आदेश बघा
26 सहाय्यक शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांच्या नियतकालिक व वैद्यकीय ऑनलाईन बदल्यांबाबत आदेश बघा
27 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात मराठी माध्यम सहाय्यक शिक्षक नेमणूकीबाबत आदेश बघा
28 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात उर्दु माध्यम सहाय्यक शिक्षक नेमणूकीबाबत आदेश बघा
29 जाहिरात क्र.1/2023 - एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात उमेदवारांची अंतरिम निवड यादी प्रसिध्दीबाब आदेश बघा
30 सहाय्यक शिक्षक पदावर दि.01/01/2023 रोजी काम करणा-या कर्मचा-यांची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची प्रसिध्दी आदेश बघा
31 उप शिक्षक पदावर दि.01/01/2023 रोजी काम करणा-या कर्मचा-यांची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची प्रसिध्दीबाबत आदेश बघा
32 माध्यमिक विदयालय कासारवाडी येथे उर्दु माध्यमाचे इयत्ता ९ वी व १० वी चे वर्ग सुरु करणेबाबत.... आदेश बघा
33 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री पंडीत चंद्रशेखर हिरालाल, मुख्याध्यापक संगणक क्र.५९०७ आदेश बघा
34 नियत वयोमानानूसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.भोसले बाळू पांडुरंग (सहाय्यक शिक्षक) संगणक क्र. ५८७० आदेश बघा
35 मुख्याध्यापक या पदावर पदोन्नतीबाबत आदेश बघा
36 नियत वयोमानानूसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री. भोसले बाळू पांडुरंग "सहाय्यक शिक्षक " संगणक क्र.5870 आदेश बघा
37 नियत वयोमानानूसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री. कुलकर्णी गजानन केशव "मुख्याध्यापक " संगणक क्र.5997 आदेश बघा
38 -नियत वयोमानानूसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री. पंडित चंद्रशेखर हिरालाल "सहाय्यक शिक्षक " संगणक क्र.५९०७ आदेश बघा
39 मुख्याध्यापक या पदावर पदोन्नतीबाबत आदेश बघा
40 मुख्याध्यापक पदावर दि. ०१/०१/२०२३ रोजी काम करणा-या कर्मचा-यांची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची प्रसिध्दीबाब आदेश बघा
41 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्री.उनवणे अशोक विष्णू (मुख्याध्यापक) सं.क्र.5934 आदेश बघा
42 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्रीम.गुंजेकर मधुमती गौरीशंकर (मुख्याध्यापक) सं.क्र.7402 आदेश बघा
43 मुख्याध्यापक पदावरील पदोन्नती नियमित करणेबाबत आदेश बघा
44 मुख्याध्यापक पदाची सेवाजेष्ठता यादी दि.31/12/2022 अखेर प्राथमिक यादी आदेश बघा
45 सहाय्यक शिक्षक पदाची (B.Ed.) दि.31/12/2022 अखेर प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत आदेश बघा
46 उप शिक्षक (D.Ed.) पदाची दि.31/12/2022 अखेर प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत आदेश बघा
47 मुख्याध्यापक पदावरील पदोन्नतीबाबत आदेश बघा
48 चट्टोपाध्याय आयोगानुसार एकाच पदावर सलग १२ वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ लाग आदेश बघा
49 चट्टोपाध्याय आयोगानुसार एकाच पदावर सलग 24 वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ लाग आदेश बघा
50 मुख्याध्यापक कर्मचारी कामकाजाबाबत आदेश बघा
51 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावरील शिक्षकांना मुदतवाढ देणेबाबत आदेश बघा
52 श्री.राठोड बाबासाहेब अंबादास, मुख्याध्यापक यांचा मुख्याध्यापक पदावरील परिविक्षाधीन कालावधी वाढविणे आदेश बघा
53 चट्टोपाध्याय आयोगानुसार एकाच पदावर सलग १२ वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ लाग आदेश बघा
54 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्री.कदम चंद्रशेंखर तुकाराम (मुख्याध्यापक) सं.क्र.5899 आदेश बघा
55 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्रीम.कदम अंजली श्रीधर (सहाय्यक शिक्षक) सं.क्र.5936 आदेश बघा
56 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्रीम.शिंदे पुष्पा विठ्ठलराव (सहाय्यक शिक्षक) सं.क्र.7401 आदेश बघा
57 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्रीम.शिंदे पुष्पा विठ्ठलराव (सहाय्यक शिक्षिका) सं.क्र.7401 आदेश बघा
58 श्री.साबळे राजकुमार संपत्ती, शिपाई यांच्या विनावेतनी रजेबाबत आदेश बघा
59 सहाय्यक शिक्षक कर्मचारी बदलीबाबत आदेश बघा
60 मानधन कर्मचारी शिक्षक बदलीबाबत आदेश बघा
61 सहा.शिक्षक पदावरील कर्मचा-यांच्या नियतकालीन बदल्यांबाबत.... आदेश बघा
62 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदावरील कर्मचा-यांच्या नियतकालीन बदल्यांबाबत आदेश बघा
63 प्रयोगशाळा परीचर पदावरील कर्मचा-यांच्या नियतकालीन बदल्यांबाबत आदेश बघा
64 मुख्याध्यापक पदावरील कर्मचा-यांच्या नियतकालीन बदल्यांबाबत आदेश बघा
65 सक्त ताकीद देणेबाबत.... श्री.नंदू शिवराम जगताप, सहाय्यक शिक्षक आदेश बघा
66 श्री.साबळे राजकुमार संपत्ती, शिपाई, मा.वि.नेहरुनगर यांना दंडात्मक शास्ती करणेबाबत आदेश बघा
67 ए.टी.डी. वेतनश्रेणीत काम करणा-या सहाय्यक शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर वेतनश्रेणी देणेबाबत... आदेश बघा
68 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर सहा.शिक्षक नेमणुकीबाबत आदेश बघा
69 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात उर्दु शिक्षक नेमणूकीबाबत आदेश बघा
70 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्रीम.शेख जरीना चॉँदबाशा संगणक क्र.५७५३ मुख्याध्यापिका आदेश बघा
71 श्री.शेळकंदे यमा दगडू, सहाय्यक शिक्षक सक्त ताकीद देणेबाबत आदेश बघा
72 श्री.नाडेकर बुधा काशिनाथ, मुख्याध्यापक सक्त ताकीद देणेबाबत आदेश बघा
73 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत....श्री.इंगवले अंकुश बजाबा (सहाय्यक शिक्षक) सं.क्र.7884 आदेश बघा
74 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्री.अनिल रमेश जाधव स.क्र.5882 आदेश बघा
75 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत....श्रीम.शोभा बाळासाहेब पाटील (सहाय्यक शिक्षक) सं.क्र.7888 आदेश बघा
76 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत....श्री.इंगळे हनुमंत लक्ष्मण (सहाय्यक शिक्षक) सं.क्र.5931 आदेश बघा
77 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत....श्री.पठाण मुस्ताकखान झुंबरभाई (सहाय्यक शिक्षक) सं.क्र.5816 आदेश बघा
78 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत....श्रीम.बगाटे अनिता बाळकराम (मुख्याध्यापिका) सं.क्र.5956 आदेश बघा
79 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत....श्री.सुरेश यशवंतराव बुधकर (मुख्याध्यापक) सं.क्र.5900 आदेश बघा
80 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्री.जरांडे पंढरीनाथ भागुजी (सहाय्यक शिक्षक) स.क्र.7403 आदेश बघा
81 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत....श्रीम.गौसीया शारीकुर खान (सहा.शिक्षिका) सं.क्र.5917 आदेश बघा
82 माध्यमिक शिक्षण विभागाकरीता परीक्षा प्रमुख नेमणूक करणेबाबत आदेश बघा
83 चट्टोपाध्याय आयोगानुसार एकाच पदावर सलग १२ वर्ष सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ लागू आदेश बघा
84 सन २०२१ - २०२२ तात्पुरत्या स्वरुपात एकत्रित मानधनावर शिक्षक भरती अंतिम निवड यादी आदेश बघा
85 मुख्याध्यापक पदावरील पदोन्नतीबाबत आदेश बघा
86 मुख्याध्यापक पदावरील पदोन्नतीबाबत आदेश बघा
87 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर सहा.शिक्षक नेमणुकीबाबत आदेश बघा
88 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर सहा.शिक्षक नेमणुकीबाबत. आदेश बघा
89 पिंपरी चिंचवड मनपाक्षेत्रातील शाळांमध्ये इयत्ता 8 वी ते 12 वीचे वर्ग दि.04/10/21 पासून चालू करणेबाबत आदेश बघा
90 श्रीम.शोभा बाबासाहेब भोसले,सहाय्यक शिक्षिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्रमांक-७८८७ आदेश बघा
91 श्री.मारणे हनुमंत नथोबा,मुख्याध्यापक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्रमांक-७८८६ आदेश बघा
92 श्रीम.वैद्य विणा प्रविण,सहा.शिक्षक यांचे स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत... आदेश बघा
93 श्री.शिंदे प्रभाकर ताराचंद,सहा.शिक्षक यांचे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत... आदेश बघा
94 श्रीम.जाधव दिप्ती दत्तकुमार,सहा.शिक्षक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्र.७८८५ आदेश बघा
95 श्री.चव्हाण हिम्मत गंगाराम,सहा.शिक्षक यांचे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्र.५९३० आदेश बघा
96 श्री.एकशिंगे विठ्ठल हरिभाऊ,मुख्याध्यापक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत..संगणक क्र. ५९५५ आदेश बघा
97 श्रीम.तेलंग सुमन सुभाष,सहा.शिक्षिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्र.५७५७ आदेश बघा
98 श्रीम.सय्यद फरहतआरा इनायतअली,सहा.शिक्षक यांचे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृ्त्तीबाबत..संगणक क्र.५९१४ आदेश बघा
99 श्री.पाटोळे शांताराम राजाराम,सहा.शिक्षक यांचे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृ्त्तीबाबत..संगणक क्र.५७५९ आदेश बघा
100 श्रीम.उंडाळे नलिनी कृष्णदास,मुख्याध्यापक यांचे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्र.५८४५ आदेश बघा
101 श्री.शिराळ सुरेश वासुदेव,मुख्याध्यापक यांचे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत..संगणक क्र.५९४६ आदेश बघा
102 श्री.बोरावके विशाखा विलास,सहा.शिक्षिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत..संगणक क्र.५८६७ आदेश बघा
103 श्रीम.शेख फौजिया शफिक,सहा.शिक्षिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्र.५९७२ आदेश बघा
104 श्रीम.जाळिंद्रे गीता संजीव,मुख्याध्यापक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्र.५८८७ आदेश बघा
105 मुख्याध्यापक पदोन्नतीबाबत... आदेश बघा
106 श्रीम. चौधरी अश्विनी मिलिंद,सहा.शिक्षिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत..संगणक क्र.-५६७४ आदेश बघा
107 श्रीम.शेटे हेमलता शशिकांत,सहा.शिक्षिका सेवानिवृत्ती आदेश आदेश बघा
108 श्री.देशमुख राम त्रिंबकराव,सहा.शिक्षक सेवानिवृत्ती आदेश आदेश बघा
109 श्री.देशमुख राम त्रिंबकराव,सहा.शिक्षक सेवानिवृत्ती दुरूस्ती आदेश आदेश बघा
110 श्रीम.शिंदे पुष्पा हरिचंद्र,मुख्याध्यापिका सेवानिवृत्ती आदेश आदेश बघा
111 श्री.माने लक्ष्मण रंगराव,सहा.शिक्षक सेवानिवृत्ती आदेश संगणक क्र. ५७९१ आदेश बघा
112 श्रीम.कदम सुधा बाळासाहेब,मुख्याध्यापक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती आदेश संगणक क्र.५७३३ आदेश बघा
113 श्रीम.यादव रोहीणी सुभाष,सहा.शिक्षक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती आदेश संगणक क्र.५७९४ आदेश बघा
114 श्रीम.कुसळ अलका ज्ञानोबा,मुख्याध्यापिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती आदेश संगणक क्र. ५७७८ आदेश बघा
115 श्री.गाडेकर बाळु बापु,सहा.शिक्षक यांचा नियत वयोमानानुसार सेवानिवृ्त्ती आदेश संगणक क्र.५८७२ आदेश बघा
116 श्री.टोके मुकुंद मुरलीधर.सहा.शिक्षक यांचा नियत वयोमानानुसार सेवानिवृ्त्ती आदेश संगणक क्र. ५८६८ आदेश बघा
117 श्रीम.जोगदंड रत्नमाला चंद्रकांत,सहा.शिक्षिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती आदेश संगणक क्र. ५८५१ आदेश बघा
118 श्रीम. इंगळे मंदाकिनी रमेश,सहा.शिक्षिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती आदेश संगणक क्र. ५८०१ आदेश बघा
119 श्रीम. शिंदे माया रंगराव,सहा.शिक्षिका स्वेच्छानिवृ्त्ती आदेश संगणक क्र. ५७५२ आदेश बघा
120 श्री.रोकडे मुरलीधर दामोदर,सहा.शिक्षक नियत वयोमानानुसार आदेश संगणक क्र. ५८१८ आदेश बघा
121 सेवाजेष्ठता यादी सन २०२० मुख्याध्यापक आदेश बघा
122 सेवाजेष्ठता यादी सन २०२० डि.एड.सहा.शिक्षक आदेश बघा
123 सेवाजेष्ठता यादी सन २०२० बी.एड.शिक्षक आदेश बघा
124 मुख्याध्यापक पदावरील नेमणुका नियमित करणेबाबत... आदेश बघा
125 श्री.जाधव रंगनाथ गजानन,सहा.शिक्षक यांचा सेवानिवृत्ती आदेश आदेश बघा
126 श्री. चौधरी पोपट बालाजी,मुख्याध्यापक यांचा सेवानिवृत्ती आदेश आदेश बघा
127 श्री.दगडे चिंतामण रामचंद्र नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.. आदेश बघा
128 श्रीम. शिंदे उज्वला कैलास नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत... आदेश बघा
129 श्री. कुंभार रघुनाथ दादासाहेब,सहा. शिक्षक यांचे नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत सं.क्र.७४०५ आदेश बघा
130 श्री.जगताप दत्तात्रय विठ्ठल,सहा. शिक्षक यांचे नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत सं.क्र.७८९८ आदेश बघा
131 श्री. गजरमल आनंद जनाजी सहा. शिक्षक नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत... आदेश बघा
132 श्री.दळवी हनुमंत बाळा,मुख्याध्यापक नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत... आदेश बघा
133 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत, श्री.वाखारे मधुकर नानाभाउ संगणक क्र.-५७४८ आदेश बघा
134 श्रीम.बैरागी पदमावती देविदास (सहा.शिक्षका) नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत सं.क्र. ५८०२ आदेश बघा
135 श्रीम.खतीब रेहाना सलीम सं.क्र. ५९१५ नियत नयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत... आदेश बघा
136 मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती बाबत..... आदेश बघा
137 श्री.साळुंके जनार्दन गोविंद मुख्याध्यापक नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत... आदेश बघा
138 श्री.गरदडे अर्जुन म्हस्कू सहा.शिक्षक नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत आदेश बघा
139 श्रीम.जरीना चॉदबाशा शेख सहा.शिक्षिका यांची मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती बाबत. आदेश बघा
140 श्रीम.कांबळे अलका ज्ञानेश्वर मुख्याध्यापिका सं.क्र.५७४० नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत.. आदेश बघा
141 श्रीम.चांदगुडे सुनंदा विठ्ठलराव सहा.शिक्षिका यांचे नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत सं. क्र.५९८१ आदेश बघा
142 श्रीम.रोटे सुरेखा लक्ष्मण मुख्याध्यापिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृतीबाबत सं.क्र.५८७३ आदेश बघा
143 मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नतीबाबत.. आदेश बघा
144 श्रीम.भोले इंदिरा शंकरराव मुख्याध्यापिका यांचा सेवानिवृत्ती दुरूस्ती आदेश आदेश बघा
145 श्रीम.पानसरे सुजाता संजय मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती बाबत.. आदेश बघा
146 मुख्याध्यापक बदली व प्र.मुख्याध्यापक नेमणूक आदेश बघा
147 श्रीम.उमा नारायण कुलकर्णी सं क्र.५९९८ नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत.. आदेश बघा
148 श्रीम.इंदिरा शंकर भोले सं.क्र. ५७५१ नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... आदेश बघा
149 श्री.गायकवाड रघुनाथ पांडुरंग मुख्याध्यापक नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत... आदेश बघा
150 सहा.शिक्षक पदावरील शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत. आदेश बघा
151 माध्यमिक विद्यालयांकरीता तपासणी पथक नेमणूकीबाबत. आदेश बघा
152 श्रीम.गायकवाड पद्रमजा दिलिप सहा.शिक्षिका सं.क्र.५९५८ स्वेच्छा निवृत्ती करणेबाबत.. आदेश बघा
153 श्रीम.पठारे निर्मला दत्तात्रय (सहा.शिक्षिका) मा.वि.संततुकारामनगर नियतवयोमानानुसार सेवनिवृत्तीबीबत. आदेश बघा
154 श्री.काकडे जगदीश दिंगबर सहा.शिक्षक मा.वि.निगडी यांचे नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. आदेश बघा
155 श्रीम.कांबळे ऊत्तरा अनंत मुख्याध्यापिका संगणक क्र.५९७९ मा.वि.खराळवाडी यांचे सेवानिवृत्तीबाबत आदेश बघा
156 श्री.उपासणी विनय माधव मुख्याध्यापक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. आदेश बघा
157 श्री.शिंगाडे विलास तुकाराम सहा.शिक्षक यांना सक्त ताकिद देणेबाबत..... आदेश बघा
158 ३१/१२/२०१८ अखेर सहा शिक्षक पदाची सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत आदेश बघा
159 ३१/१२/२०१८ अखेर मुख्याध्यापक अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.. आदेश बघा
160 ऊपशिक्षक (डी.एड.) पदावरील दि.३१/१२/२०१८ अखेर शिक्षकांची सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्धीबाबत. आदेश बघा
161 मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त पदभार देणेबाबत,श्री.सोकटे विलास वामन मा.वि.संततुकारामनगर आदेश बघा
162 श्री.गांजुरे देवानंद पांडुरंग सहा.शिक्षक यांना सक्त ताकीद देणेबाबत. आदेश बघा
163 श्री.गेंगजे सी.एच. लिपिक यांना सक्त ताकीद देणेबाबत. आदेश बघा
164 तात्पुरत्या स्वरूपात मानधन शिक्षकांना ३०/०४/२०१९ पर्यत मुदतवाढ देणेबाबत... आदेश बघा
165 मा.वि.भोसरी श्री.कुलकर्णी सुधीर मधुकर सहा.शिक्षक यांना नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त करणेबाबत. आदेश बघा
166 मुख्याध्यापिका श्रीम.हगवणे संध्या दत्तात्रय मा.वि.केशवनगर यांना नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त करणेबाब आदेश बघा
167 श्रीम.हेमा नितीन वैशंपायन सहा.शिक्षिका मा.वि.सं.तु.नगर यांना नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त करणेबाबत. आदेश बघा
168 श्री.शिंदे सौदागर धर्मराज मुख्याध्यापक मा.वि.थेरगाव यांचे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. आदेश बघा
169 प्र.मुख्याध्यापक नेमणुक सं.तु.नगर आदेश बघा
170 परीक्षा प्रमुख नेमणुकीबाबत आदेश बघा
171 श्रीम.रांगणेकर माधुरी नंदकिशोर मुख्याध्यापिका ( मा.वि.संततुकारामनगर)नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती आदेश बघा
172 श्रीम.रत्नपारखी सुनंदा सुधिर (सहा.शिक्षिका) मा.वि.नेहरूनगर यांना स्वेच्छानिवृत्तीबाबत आदेश बघा
173 माध्यमिक विद्यालय खराळवाडी मुख्याध्यापिका यांना कार्यालयीन कामकाजात निष्काळजीपणाबाबत नोटीस. आदेश बघा
174 मा.वि.खराळवाडी लिपिक श्री. गेंगजे सी.एच. यांना कामकाजात हलगर्जीपणाबाबत ज्ञापन आदेश बघा
175 श्री.शिंगाडे विलास तुकाराम(सहा.शिक्षक)मा.वि.भोसरी कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप केलेबाबत नोटीस आदेश बघा
176 श्री.शिंगाडे विलास तुकाराम (सहा.शिक्षक)यांची १२ वर्ष वेतननिश्चिती आदेश रद्द करणेबाबत... आदेश बघा
177 श्री.तुपे राजेंद्र पुंजाहरी माध्यमिक विद्यालय काळभोरनगर यांना दंडात्मक शास्ती करणेबाबत आदेश बघा
178 श्री.गांजुरे यांना कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप केलेबाबत कारणे दाखवा नोटीस आदेश बघा
179 नियत वयोमानानुसार सेवानुवृत्ती श्रीमती बोरावके विशाखा विलास सहाय्यक शिक्षिका माध्यमिक विद्यालय भोसरी आदेश बघा
180 नियत वयोमानुसार सेवानिवृत्ती श्री शिराळ सुरेश वासुदेव मुख्याध्यापक माध्यमिक विद्यालय लांडेवाडी भोसरी आदेश बघा
181 सहाय्यक शिक्षक स्थानांतरणबाबत आदेश बघा