परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका विशेष नियोजन कक्ष परिपत्रक बघा
2 दि. ३१/०३/२०२१ अखेर प्रसिध्द केलेली पिंपरी चिंचवड मनपा मिळकतींची माहिती परिपत्रक बघा
3 पिपरी चिंचवड मनपा मालकीच्या मिळकतीबाबत.. परिपत्रक बघा
4 Regarding the availability of urban livelihood center space under National Urban Livelihoods Campaig परिपत्रक बघा
5 मनपा कार्यक्षेत्रातील सार्जावजनिक जागांना महापुरुषांची नांवे व क्रमांक देणेबाबत परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 रसवंती गृह निरा विक्री केंद्रा करिता जागा भुई भाड्याने देणे बाबत आदेश आदेश बघा
2 दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या शहरी बेघर निवार आदेश बघा
3 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या घुसखोरी / अतिक्रमणाबाबत आदेश बघा
4 नागरवस्ती विभागाच्या जुन्या फाइल्स व कागदपत्रे ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध करणे बाबत आदेश बघा