परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
माहिती उपलब्ध नाही/td>
क्रमांक तपशील आदेश
1 व्यवसाय अग्न‍िसुरक्षा पुर्तता प्रमाणपत्र व त्यांचे सेवा शुल्का बाबत आदेश बघा
2 सुधारीत इमारत ना हरकत दाखला शुल्क आदेश बघा
3 मनपा क्षेत्रातील अनाधिकृत भंगार व्यावसायिक, गोडावून चे अग्न‍िशमन व पाणी फवारणी यांचे कामकाजाकरीता स आदेश बघा
4 उंच इमारतीं व अन्य उद्योगधंदे व्यवसायकरीता अग्न‍िशमन सेवा शुल्क सुधारित दर निश्चिती बाबत आदेश बघा
5 दिपावली सणासाठी अग्न‍िशामक सुरक्ष‍ितता उपाययोजना बाबत आदेश बघा