परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 मनपा रूग्णालयांमधील विद्युत उपकरणे / अग्निशमन उपकरणांची नियमीत तपासणी करणेबाबत... परिपत्रक बघा
2 विविध विषय समित्यांच्या विषयपत्रिकेवरील विषयांबाबत सविस्तर टिपण सादर करणेबाबत परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 निविदा कामकाजाकरिता Digital Key चे वापराबाबत आदेश बघा
2 ई-मेलचे कामकाजाबाबत... आदेश बघा