परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 पाणीपट्टी भरणा परिपत्रक ड क्षेत्रिय स्थापत्य परिपत्रक बघा
2 परिपत्रक स्थापत्य ड क्षेत्रिय कार्यालय परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 ड क्षेत्रिय कार्यालय स्थापत्य विभाग कामकाज आदेश आदेश बघा
2 कामकाज वाटप आदेश स्थापत्य आदेश बघा
3 घरकर्ज व्याजापोटी ज्यादा कपात झालेली रक्कम अदा करणे आदेश बघा