परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 ड प्रभाग प्रशासन परिपत्रक परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 ड क्षेत्रिय कार्यालयाचे कामकाजाबाबत आदेश बघा
2 ड क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यालयीन कामकाज वाटपाबाबत आदेश बघा
3 ड क्षेत्रिय आरोग्य कार्यालयीन कामकाजाबाबत आदेश बघा