परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 वर्ग ३ व ४ गणवेश देय कर्मचा-यांनी गणवेश परिधान करणेबाबत... परिपत्रक बघा
2 वर्ग ३ व ४ गणवेश देय कर्मचा-यांनी गणवेश परिधान करणेबाबत.... परिपत्रक बघा
3 कार्यालयीन कामकाज व शिस्तीबाबत परिपत्रक बघा
4 कार्यालयीन-शिस्तीबाबत परिपत्रक बघा
5 ओळखपत्र लावणेबाबत परिपत्रक बघा
6 कार्यालयीन-शिस्तीबाबत परिपत्रक बघा
7 फिरतीचे कामकाजाबाबत परिपत्रक बघा
8 प्रजासत्ताक दिनाबाबत परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर अद्यावतीकरण करणेसाठी प्रगणक म्हणून नेमणूक आदेश आदेश बघा
2 राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर अद्यावतीकरण करणेसाठी राखीव प्रगणक नेमणूक आदेश आदेश बघा
3 ठेकेदारास काम करणेस तीन वर्ष प्रतिबंध करणेबाबत आदेश बघा
4 शाळाबाह्य सर्व्हेक्षण
5 श्री.सुभाष माछरे, क्षेत्रिय अधिकारी यांचे रजेचे कालावधीतील अतिरिक्त पदभाराबाबत आदेश बघा
6 अतिरिक्त पदभाराबाबत आदेश बघा
7 सहावी आर्थिक गणना 2013 - प्रगणक (बालवाडीताई) नियुक्ती आदेश आदेश बघा
8 सक्ती ताकीद देणेबाबत - श्रीम.कुदा कोळपकर, मिटर निरीक्षक आदेश बघा
9 सहावी आर्थिक गणना 2013 - पर्यवेक्षक/प्रगणक अंतिम नेमणूक आदेश आदेश बघा
10 सहावी आर्थिक जनगणना 2013 - प्रगणक कामकाजाबाबत आदेश बघा