परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 गणवेश परिधान करणेबाबत परिपत्रक बघा
2 कार्यालयीन कामकाज शिस्तीबाबत परिपत्रक बघा
3 कार्यालयीन कामकाज व शिस्त पालन करणेबाबत. परिपत्रक बघा
4 कार्यविवरण साप्ताहिक गोषवारा अद्ययावत करणेबाबत परिपत्रक बघा
5 कार्यालयीन कामकाज व शिस्त पालन करणेबाबत परिपत्रक बघा
6 पी.जी. पोर्टल, आपले सरकार, मनपा वेब पोर्टल (सारथी हेल्पलाईन) अशा प्रकारच्या तक्रारींबाबत... परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 मंडप तपासणीसाठी तपासणीपथक गठीत करणेबाबत आदेश बघा
2 मनपा जागेत शाडप मातीची मुर्ती विक्री आदेश बघा