परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 फ प्रभाग समितीमध्ये बिनसरकारी व समाजलक्षी संघटना यांचे प्रतिनीधी निवडीबाबत परिपत्रक बघा
2 २०१४ -२०१५ लेखापरीक्षण परिपत्रक बघा
3 वाहनचालक कामकाज परिपत्रक बघा
4 अभ‍िलेख वर्गीकरण परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 अनाधिकृत जाहिरात फलक /जाहिरातींवर लक्ष ठेवणेकामी कमीटी गठीत करणेबाबत आदेश बघा