परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 २०१४-२०१५ नस्ती परिपत्रक बघा
2 आयकर विषयक कागदपत्र सन २०१३-१४ परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 रसवंती गृह निरा विक्री केंद्रा करिता जागा भुई भाड्याने देणे बाबत आदेश आदेश बघा
2 दि. ३१/१२/२०२०अखेर मराठी -हिंदी -उर्दू -इंग्रजी माध्यम मुख्याधापक सेवाजेष्ठता यादी. आदेश बघा
3 श्रीम.पवार कालिंदी शांताराम,उपशिक्षिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्र.५९०१ आदेश बघा
4 आहरण व वितरण अधिकारी निश्चितीबाबत... आदेश बघा