List of Circulars published from 01 Jan 2013

List of Circulars published from 01 Jan 2013

अनु कमांक विषय आदेश / परिपत्रक क्रमांक दिनांक प्रकार
1 नोडल अधिकारी नियुक्त करणेबाबत. साप्रवि/२/कावि/४१६/२०२४ 22-07-2024 आदेश
2 श्री.किशोर ननवरे- कक्ष अधिकारी यांना प्रशासन अधिकारी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका या पदावर रुजू करून घेणेबाबत. साप्रवि/२/कावि/३१३/२०२४ 18-07-2024 आदेश
3 प्रशासकीय संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यभारामध्ये बदल तसेच सविस्तर पदस्थापनेबाबत. साप्रवि/२/कावि/४०९/२०२४ 18-07-2024 आदेश
4 वैद्यकीय अधिकारी यांचे कार्यभारामध्ये बदल तसेच सविस्तर पदस्थापनेबाबत. साप्रवि/२/कावि/४०८/२०२४ 18-07-2024 आदेश
5 कार्यकारी अभियंता स्थापत्य पदावरील पदोन्नती बाबत. साप्रवि/२/कावि/४११/२०२४ 18-07-2024 आदेश
6 कार्यकारी अभियंता स्थापत्य पदावरील पदोन्नती बाबत. साप्रवि/२/कावि/४१२/२०२४ 18-07-2024 आदेश
7 City Transformation Officer (CTO) चे कामकाजासाठी क्र. मातवि/०८/२०२०-२१ अन्वये नेमणेत आलेल्या मे.Palladium Consulting India Pvt.Ltd या कामकाजाकरीता निविदा क्र.१६/२०१९-२० अन्वये नेमणेत आलेल्या संस्थेचे वार्षिक देयकापोटी बीलांची अदा साप्रवि/२/कावि/४१४/२०२४ 18-07-2024 आदेश
8 लिपिक (गट क) संवर्गामध्ये सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्ती देणेबाबत साप्रवि/४/कावि/१०८७/२०२४ 18-07-2024 आदेश
9 अतिरिक्त आयुक्त पदाचे अतिरिक्त पदभाराबाबत साप्रवि/२/कावि/४१०/२०२४ 18-07-2024 आदेश
10 अतिरिक्त पदभाराचे कामकाज निरस्त करणेबाबत साप्रवि/१/कावि/२६१/२०२४ 18-07-2024 आदेश
11 नियत वयोमानामुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्रीम.भरविरकर ,सुषमा सुरेश, पदनाम- कार्यालय अधिक्षक (संगणक क्रमांक 1413) साप्रवि/३अ/कावि/६४/२०२४ 15-07-2024 आदेश
12 नियत वयोमानामुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.शेख दिलावर बाबुलाल, पदनाम- मुख्य लिपिक (संगणक क्रमांक 7198) साप्रवि/३अ/कावि/७६/२०२४ 15-07-2024 आदेश
13 क्षयरोग/ कर्करोग/ कुष्ठरोग/ अथवा पक्षघात झालेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना द्यावयाच्या सवलतीबाबत. साप्रवि/१८/कावि/६७४/२०२४ 12-07-2024 आदेश
14 मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण या योजनेसाठी नियुक्त केलेल्या कोपा-पासा (Computer Operator & Programming Assistant) प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना थम्ब/ फेस रिडींगमधून सवलत देणेबाबत. साप्रवि/तप१७अ/कावि/४१७/२०२४ 12-07-2024 आदेश
15 नियत वयोमानामुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.शेख निसार अहमद सय्यद, पदनाम- वायरमन (संगणक क्रमांक 6041) साप्रवि/३अ/कावि/७४/२०२४ 11-07-2024 आदेश
16 पिंपरी चिंचवड म.न.पा. सेवेमध्ये उल्लेखनिय कामगिरी करणाऱ्या गुणवंत अधिकारी व कर्मचारी यांना गुणवंत अधिकारी / कर्मचारी पुरस्कार देणेबाबत. साप्रवि/२/कावि/४०४/२०२४ 11-07-2024 आदेश
17 महापालिकेकडे तारण ठेवलेले Irrevocale Bank Garunatee प्रमाणपत्र परत करणे बाबत. साप्रवि/१/कावि/२४०/२०२४ 11-07-2024 आदेश
18 महापालिकेकडे तारण ठेवलेले Irrevocale Bank Garunatee प्रमाणपत्र परत करणे बाबत. साप्रवि/१/कावि/२४१/२०२४ 11-07-2024 आदेश
19 परिपत्रक- ७ व्या वेतन आयोगामध्ये तीन (१०,२० व ३०) लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू करणेबाबत. साप्रवि/१४/कावि/२८२/२०२४ 11-07-2024 आदेश
20 विवक्षित सेवा कालावधीनंतर अकार्यात्मक वेतनसंरचनेचा लाभ न समजता या पुर्वीच्या १२/२४/१०/२० वर्षाच्या लाभ देय दिनांकात सुधारणा करणेबाबत. (उदा.शाखा अभि.पदाची अकार्यात्मक वेतनश्रेणी) साप्रवि/१४/कावि/२८३/२०२४ 11-07-2024 आदेश
21 जनसंवाद सभेकरीता मुख्य समन्वय अधिका-याची नियुक्ती करणेबाबत साप्रवि/२/कावि/३९१/२०२४ 11-07-2024 आदेश
22 नियत वयोमानामुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.कांबळे संजय नरसिंग, पदनाम- वायरलेस ऑपरेटर (संगणक क्रमांक 5052) साप्रवि/३अ/कावि/७१/२०२४ 10-07-2024 आदेश
23 श्री.यशवंत डांगे, सहा.आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांना महापालिका सेवेतून कार्यमुक्त करण्याबत साप्रवि/२/कावि/३९४/२०२४ 10-07-2024 आदेश
24 अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या आस्थापनेवरील गट क संवर्गातील कर्मचारी यांच्याकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत. श्री.कांबळे प साप्रवि/३/कावि/१०४८/२०२४ 09-07-2024 आदेश
25 गट अ संवर्गातील पदोन्न्तीबाबत. साप्रवि/२/कावि/३९३/२०२४ 09-07-2024 आदेश
26 गट ब ते गट क संवर्गातील पदोन्नती बाबत. साप्रवि/२/कावि/३९२/२०२४ 09-07-2024 आदेश
27 शासकीय दस्तऐवजांवर आईचे नाव बंधनकारक करणेबाबत. साप्रवि/२/कावि/३४१/२०२४ 09-07-2024 आदेश
28 पिंपरी चिंचवड महापालिका सेवेचा राजीनामा मंजुरीबाबत. साप्रवि/३अ/कावि/६७/२०२४ 09-07-2024 आदेश
29 अतिरिक्त पदभार सोपविणे बाबत. साप्रवि/१/कावि/२५०/२०२४ 08-07-2024 आदेश
30 मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये प्रभावीपणे राबविणेकामी कामकाजाकरीता प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांच्या नियुक्त्या करणेबाबत साप्रवि/२/कावि/३९०/२०२४ 08-07-2024 आदेश
31 नियत वयोमानामुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.माने उत्तम श्रीपती, पदनाम- सफाई सेवक (संगणक क्रमांक 7755) साप्रवि/५/कावि/२५४/२०२४ 08-07-2024 आदेश
32 नियत वयोमानामुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.जिते बबन किसन, पदनाम- मजूर (संगणक क्रमांक 1895) साप्रवि/५/कावि/३१२/२०२४ 08-07-2024 आदेश
33 श्री.कापसे ऋषिकेश नंदू, शिपाई (संगणक क्र.13532 यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. साप्रवि/६अ/कावि/२४०/२०२४ 08-07-2024 आदेश
34 श्री.गायकवाड कमलेश कैलास, सफाई कामगार (संगणक क्र.13474) यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. साप्रवि/६अ/कावि/२५/२०२४ 08-07-2024 आदेश
35 नियत वयोमानामुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.चव्हाण शाम नामदेवराव, पदनाम- फार्मासिस्ट (संगणक क्रमांक 4146) साप्रवि/३अ/कावि/७०/२०२४ 05-07-2024 आदेश
36 नियत वयोमानामुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.भोसले राष्ट्रपाल ज्ञानेश्वर, पदनाम- वायरलेस ऑपरेटर (संगणक क्रमांक 5058) साप्रवि/३अ/कावि/६९/२०२ 05-07-2024 आदेश
37 श्रीम.यादव देविदास, कनिष्ट अभियंता (स्था) यांचे महानगरपालिका दप्तरी नावात बदल करणेबाबत. (संगणक क्र.10498) साप्रवि/३अ/कावि/६३/२०२४ 05-07-2024 आदेश
38 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.काची निळकंठ दिगंबर, पदनाम-कार्यालय अधिक्षक, (संगणक क्र. 374) साप्रवि/३अ/कावि/६८/२०२४ 04-07-2024 आदेश
39 नियत वयोमानामुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.ताडीलकर विनोद मारुतीराव, पदनाम- मजूर (संगणक क्रमांक 13268) साप्रवि/५/कावि/२६१/२०२४ 03-07-2024 आदेश
40 घरबांधणी अग्रिम मंजुरीबाबत. श्री.रजनीकांत हरिश्चंद्र पगारे, पदनाम- लिपिक, विभाग- वैद्यकीय मुख्य कार्यालय, कर्मचारी सं.क्र. 10576 साप्रवि/१६/कावि/१३९/२०२४ 01-07-2024 आदेश
41 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.काळे सुबाष पर्वतराव, पदनाम-उप अभियंता- स्थापत्य, (संगणक क्र. 1043) साप्रवि/३अ/कावि/६५/२०२४ 01-07-2024 आदेश