List of Circulars published from 01 Jan 2013

List of Circulars published from 01 Jan 2013

अनु कमांक विषय आदेश / परिपत्रक क्रमांक दिनांक प्रकार
1 कर्मचारी बदलीबाबत प्रशा/5/कावि/931/2022 10-08-2022 आदेश
2 सेवानिलंबीत करुन विभागीय चौकशी सुरु करण्याबाबत.... श्री.संदीप फकिरा लबडे प्रशा/9/कावि/344/2022 10-08-2022 आदेश
3 अधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशा/5/कावि/933/2022 10-08-2022 आदेश
4 महानगरपालिकेच्या करसंकलन विभागीय कार्यालयाच्या कामकाजामध्ये केंद्रीकरण कामकाज व्यवस्था व अधिकार प्रदान करणेबाबत. प्रशा/२/कावि/६५२/२०२२ 08-08-2022 आदेश
5 असिस्टंट मेट्रन पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/२/कावि/६५१/२०२२ 08-08-2022 आदेश
6 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्रीमती.बाबर लता सुदाम पदनाम- उपअभियंता विदयुत (संगणक क्रमांक- 1464 ) प्रशा/१/कावि/४०६/२०२२ 08-08-2022 आदेश
7 अतिरिक्त आयुक्त पिंपरी चिंचवड म.न.पा. यांचेकडील विभागनिहाय कामकाज वाटप बाबत. प्रशा/२/कावि/६५४/२०२२ 08-08-2022 आदेश
8 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.गायकवाड हनुमंत बळीराम पदनाम- मजूर (संगणक क्रमांक- 427) प्रशा/५/कावि/८९६/२०२२ 08-08-2022 आदेश
9 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.आलम राजेंद्र काशिनाथ पदनाम- मजूर (संगणक क्रमांक- 4303) प्रशा/५/कावि/९१५/२०२२ 08-08-2022 आदेश
10 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्रीमती.नवले सुमन महादेव पदनाम- सफाई कामगार (संगणक क्रमांक- 7633) प्रशा/५/कावि/९१२/२०२२ 08-08-2022 आदेश
11 घरबांधणी अग्रिम मंजुरीबाबत. श्री.इम्रान अब्दुलसलीम पठाण पदनाम- स्था.अभि.सहाय्यक, बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग, संगणक क्र.11112 प्रशा/१५/कावि/४९९/२०२२ 08-08-2022 आदेश
12 घरबांधणी अग्रिम मंजुरीबाबत. श्री.महादेव बबन डोंगरे पदनाम- वाहन चालक, विभाग- शिक्षण विभाग, संगणक क्र.10165 प्रशा/१५/कावि/४५८/२०२२ 08-08-2022 आदेश
13 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.सिंगाराम संजय यल्लाप्पा पदनाम- गटरकुली (संगणक क्रमांक- 2689 ) प्रशा/५/कावि/९००/२०२२ 05-08-2022 आदेश
14 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.नानेकर यशवंत महादू पदनाम- मजूर (संगणक क्रमांक- 552 ) प्रशा/५/कावि/९०१/२०२२ 05-08-2022 आदेश
15 श्री.नढे चिंधू सोपानराव, शिपाई यांच्या नावात बदल करण्याबाबत. प्रशा/५/कावि/९११/२०२२ 05-08-2022 आदेश
16 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्रीमती.पाटील संगीता वसंत पदनाम- सिस्टर इनचार्ज (संगणक क्रमांक- 4707 ) प्रशा/३अ/कावि/१७४/२०२२ 04-08-2022 आदेश
17 स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. श्रीम.दुर्गे प्रभा राजू, असिस्टंट मेट्रन प्रशा/३अ/कावि/१९४/२०२२ 04-08-2022 आदेश
18 उपअभियंता (विद्युत) पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/२/कावि/६३८/२०२२ 04-08-2022 आदेश
19 लेखापाल पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/४/कावि/६३०/२०२२ 04-08-2022 आदेश
20 भांडारपाल पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/४/कावि/६३२/२०२२ 04-08-2022 आदेश
21 श्रीमती.गोरे सुजाता रामचंद्र, असिस्टंट मेट्रन (संगणक क्रमांक 4768) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. प्रशा/१/कावि/४०९/२०२२ 04-08-2022 आदेश
22 लॅब टेक्निशियन पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/३/कावि/७५३/२०२२ 04-08-2022 आदेश
23 सी.सी.टी.व्ही सर्व्हेलन्स प्रकल्पाचे कामकाजाबाबत. प्रशा/२/कावि/६५०/२०२२ 04-08-2022 आदेश
24 उप अभियंता (स्था) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कामकाज वाटपा बाबत. प्रशा/२/कावि/६४९/२०२२ 04-08-2022 आदेश
25 श्रीमती.मिसाळ सुरेखा रमेश, सफाई कामगार (संगणक क्रमांक 8217) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. प्रशा/५/कावि/884/२०२२ 04-08-2022 आदेश
26 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.पाटील प्रमोद गंगाराम पदनाम- शिपाई (संगणक क्रमांक- 959 ) प्रशा/५/कावि/८८५/२०२२ 04-08-2022 आदेश
27 श्री.भिंगारदेवे विश्वास दत्तू-कचराकुली यांच्या नावात बदल करण्याबाबत. प्रशा/५/कावि/९०५/२०२२ 04-08-2022 आदेश
28 कनिष्ठ अभियंता (स्था) पदावरील पदोन्नती बाबत. प्रशा/३/कावि/७३३/२०२२ 02-08-2022 आदेश
29 प्रशासन अधिकारी पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/२/कावि/६४६/२०२२ 02-08-2022 आदेश
30 कार्यालय अधिक्षक पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/४/कावि/६२९/२०२२ 02-08-2022 आदेश
31 उद्यान अधिक्षक पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/२/कावि/६४५/२०२२ 02-08-2022 आदेश
32 क्रीडा पर्यवेक्षक पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/४/कावि/६३३/२०२२ 02-08-2022 आदेश
33 ग्रंथपाल पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/४/कावि/६३१/२०२२ 02-08-2022 आदेश
34 कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमर पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/३/कावि/७३४/२०२२ 02-08-2022 आदेश
35 दूरध्वनी पर्यवेक्षक पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/३/कावि/७३५/२०२२ 02-08-2022 आदेश
36 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्रीमती पवार अरूणा बाबुराव पदनाम- नेत्र चिकित्सा अधिकारी अधिकारी (संगणक क्रमांक- 4417 ) प्रशा/३अ/कावि/१८५/२०२२ 01-08-2022 आदेश
37 सह शहर अभियंता(विद्युत) पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/२/कावि/६३५/२०२२ 01-08-2022 आदेश
38 ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/२/कावि/६३६/२०२२ 01-08-2022 आदेश
39 वैद्यकीय उपअधिक्षक पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/२/कावि/६३७/२०२२ 01-08-2022 आदेश
40 श्री.शुभम काळुराम नलावडे,मजुर यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/६अ/कावि/३५७/२०२२ 01-08-2022 आदेश