परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 धन्वंतरी स्वास्थ योजना २०१३, सभावृत्तांत दिनांक १०/१०/२०२३ (वैद्यकिय विमा बाबत) परिपत्रक बघा
2 धन्वंतरी स्वास्थ योजना २०१३, सभावृत्तांत दिनांक ०६/०७/२०२३ परिपत्रक बघा
3 धन्वंतरी स्वास्थ योजना २०१३, सभावृत्तांत दिनांक १०/११/२०२२ परिपत्रक बघा
4 धन्वंतरी स्वास्थ योजना २०१३, सभावृत्तांत दिनांक २०/०८/२०२१ परिपत्रक बघा
5 धन्वंतरी स्वास्थ योजना २०१३, सभावृत्तांत दिनांक ०६/०७/२०२१ परिपत्रक बघा
6 धन्वंतरी स्वास्थ योजना २०१३, सभावृत्तांत दिनांक १९/१०/२०२० परिपत्रक बघा
7 धन्वंतरी स्वास्थ योजना २०१३, सभावृत्तांत दिनांक ०६/०६/२०२३ परिपत्रक बघा
8 वैद्यकिय तांत्रिक सल्लागार परिपत्रक बघा
9 लसीकरण बाबत दररोजचे वार्तापत्र परिपत्रक बघा
10 धन्वंतरी स्वास्थ योजना -२०१३, सभावृत्तात दिं 17/09/2020 परिपत्रक बघा
11 मनपा कर्मचा-यांना देणेत येणा-या प्रतिपुर्ती व अग्रीम रकमेबाबत परिपत्रक बघा
12 कोविड-१९(कोरोना) धन्वंतरी योजनेअंतर्गत करावयाचे उपचार व दर निश्चितीबाबत परिपत्रक बघा
13 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना धोरण 2013 माह‍िती सादर करणे प्रतिज्ञापत्र(पान क्रं2) व सभासदत्व नाकारणेबाबत परिपत्रक बघा
14 धन्वंतरी स्वास्थ योजना -२०१३, सभावृत्तात दिं 28/01/2020 परिपत्रक बघा
15 मेट्रो हॉस्पीटल, रहाटणी यांचेकडील धन्वंतरी योजनेअंतर्गत उपचार तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित ठेवणे बाबत परिपत्रक बघा
16 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना 2013 चे अंमलबजावणीबाबत...प्र ( नमुनाा अ ) (नमुना ब) परिपत्रक बघा
17 Dhanvantari Swasthya Yojana- 2013 , Meeting Minutes_14/06/2019 परिपत्रक बघा
18 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना-२०१३, सभावृत्तांत दिं २५/१०/२०१८ परिपत्रक बघा
19 कर्मचारी माहिती सादर करणेाबाबत परिपत्रक बघा
20 मनपा शिक्षण विभाग शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी याना धन्वंतरी योजना लागू करणेबाबत परिपत्रक बघा
21 धन्वंतरी स्वास्थ योजना- २०१३ , सभावृत्तांत दि १२/०३/ २०१८ परिपत्रक बघा
22 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना धोरण २०१३ - सभावृत्तांत दिं २६/१०/२०१७ परिपत्रक बघा
23 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना धोरण २०१३ - सभावृत्तांत दिं १२/०६/२०१७ परिपत्रक बघा
24 वात्सल्य मदर एॅन्ड चाईल्ड केअर हॉस्पीटल, भोसरी यांचेकडील धन्वंतरी वैद्यकीय उपचार स्थगित केले बाबत परिपत्रक बघा
25 के.ई.एम हॉस्पीटल, पुणे यांनी धन्वंतरी योजनेअंतर्गत वैद्यकीय उपचार सुरु केलेबाबत परिपत्रक बघा
26 धन्वंतरी योजना - रेफरचिट घेवुन उपचार घेणे बाबत परिपत्रक बघा
27 दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पीटल, एरंडवणे पुणे यांनी धन्वंतरी योजना उपचार तात्पुरते स्थगित ठेवलेबाबत परिपत्रक बघा
28 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना धोरण २०१३ - सभावृत्तांत दिं .१०/११/२०१६ परिपत्रक बघा
29 सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना धन्वंतरी स्वास्थ्य योजनेचे सभासद करुन घेणेबाबत परिपत्रक बघा
30 विनापरवाना किंवा वैदयकीय कारणास्तव गैरहजर असलेल्या कर्मचा-यांच्या धन्वंतरी कपातीबाबत परिपत्रक बघा
31 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना २०१३ नुसार दिं ०४/०८/२०१६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या परिपत्रकातील दुरुस्ती बाबत परिपत्रक बघा
32 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना अंमलबजावणी उपाययोजनाबाबत -प.क्रं ४८५ दिं ०४/०८/२०१६ परिपत्रक बघा
33 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना-२०१३, सभावृत्तांत दिं १२/०२/२०१६ परिपत्रक बघा
34 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना-२०१३, सभावृत्तांत दिं ०४/०६/२०१६ परिपत्रक बघा
35 धन्वंतरी स्वास्थ्य़ योजना - २०१३, सभावृत्तांत दिं २९/०९/२०१५ परिपत्रक बघा
36 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना 2013 चे अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक बघा
37 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना 2013 चे अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक बघा
38 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना धोरण - २०१३ अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक बघा
39 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना 2013 चे अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 मनपा प्राथमिक शिक्षकांना धन्वंतरी स्वास्थ योजना लागू करण्याबाबतचा आदेश दिनांक २७/०९/२०२३ आदेश बघा
2 धन्वंतरी योजना - रेफरचिट घेवुन उपचार घेणे बाबत आदेश बघा
3 धन्वंतरी स्वास्थ्य याेजना समिती गठीत करणेबाबत. आदेश बघा